| 
Citations
 | 
   web
Sottnik, P., & Sucha, V. (2001). Moznosti upravy kysleho banskeho vytoku loziska Banska Stiavnica-Sobov. Remediation of acid mine drainage from Sobov Mine, Banska Stiavnica. Mineralia Slovaca, 33(1), 53–60.
toggle visibility